Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 3

Wrz. 1, 2019 by

Randomizacja została przeprowadzona przez statystykę badań przy pomocy generowanych komputerowo zadań. Z wyjątkiem statystysty i farmaceuty, personel badawczy nie był świadomy zadań grupowych, podobnie jak uczestnicy badania. Szczepionka przeciw grypie

Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 2

Wrz. 1, 2019 by

U tych dzieci istnieje wysokie ryzyko hospitalizacji związanej z grypą, a ich odpowiedź immunologiczna na szczepienie IIV jest zła.24-26 Przeprowadziliśmy dwa badania, z których jeden obejmował kobiety ciężarne bez zakażenia

Przeżycie z terapią resynchronizującą serce w łagodnej niewydolności serca AD 8

Wrz. 1, 2019 by

Opublikowane dane nie wspierają wczesnej interwencji z CRT-D w żadnej podgrupie tej populacji. Nasze odkrycia są ograniczone przez ewentualne nastawienie selekcji dla pacjentów, którzy zostali włączeni do fazy 2 rozszerzonej

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca AD 7

Wrz. 1, 2019 by

Nie zaobserwowano jednak korzystnego wpływu na odległe wyniki u pacjentów bez bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Terapia resynchronizująca serca (CRT) z defibrylatorem lub bez niego jest związana z odwracaniem remodelowania

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca AD 6

Wrz. 1, 2019 by

Korzyści z przeżycia zapewniane przez CRT-D u pacjentów z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa były niezależne od czasu trwania zespołu QRS, nawet gdy czas trwania zespołu QRS był dalej podzielony

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca AD 5

Wrz. 1, 2019 by

Wstawki pokazują te same dane na powiększonej osi y. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące zgonu z dowolnej przyczyny w okresie od rejestracji do 7-letniego okresu obserwacji w dwóch grupach leczenia przedstawiono na

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca AD 4

Wrz. 1, 2019 by

Model Cox został dostosowany do odpowiednich współzmiennych klinicznych przy użyciu najlepszego modelu regresji (z uwzględnieniem wieku, poziomu kreatyniny w surowicy, obecności lub braku cukrzycy, przyczyny kardiomiopatii, końcowej objętości skurczowej lewej

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca AD 3

Wrz. 1, 2019 by

Sponsor komercyjny nie miał żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu danych ani analizach, ani przygotowywania lub przeglądu manuskryptu. Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność zgłoszonych wyników oraz za

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca AD 2

Wrz. 1, 2019 by

W niniejszym badaniu prospektywnie oceniliśmy długoterminowy wynik pacjentów włączonych do MADIT-CRT. Metody Badana populacja Projekt, protokół i wyniki MADIT-CRT zostały opublikowane wcześniej.1,3 Krótko, 1820 pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną (New York

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca

Wrz. 1, 2019 by

W badaniu Multicenter Automatic Implantation z resynchronizacją serca (MADIT-CRT) wykazano, że wczesna interwencja z resynchronizującą terapią kardiologiczną z defibrylatorem (CRT-D) u pacjentów z elektrokardiograficznym schematem pokazującym lewy blok odnogi pęczka